Tụng kinh dược sư chữa bệnh

     
(caodangykhoatphcm.edu.vn) Dược Sư ý trung nhân Tát phát nguyện cứu giúp độ bọn chúng sinh, giúp chúng sinh chữa căn bệnh và trị nghiệp. Khiếp Dược Sư diễn đạt rõ 12 đại nguyện của Đức Dược Sư vào chuyện cứu vãn nhân độ thế

Bạn rất có thể Tải trọn bộ Kinh Dược Sư TẠI ĐÂY! dưới đây là phiên bản tụng niệm gớm Dược Sư bởi vì Hòa thượng mê thích Trí Quảng soạn mà lịch ngày xuất sắc sưu tầm, ước ao rằng rất có thể giúp ích cho các bạn độc giả.

Bạn đang xem: Tụng kinh dược sư chữa bệnh


* Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam tế bào Tận hỏng Không đổi thay Pháp Giới Quá, Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, hiền lành Thánh Tăng thường xuyên Trụ Tam Bảo (1 lạy).
* Chí trung khu đảnh lễ: Nam tế bào Ta Bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi nhân tình Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền nhân tình Tát, Hộ Pháp Chư tôn nhân tình tát, Linh đánh Hội Thượng Phật người yêu Tát (1 lạy).
* Chí trung khu đảnh lễ: Nam mô Đông phương Giáo chủ Dược Sư lưu giữ Ly quang quẻ Vương Phật, Nhật Quang biến chuyển Chiếu ý trung nhân tát, Nguyệt Quang phát triển thành Chiếu bồ tát, cứu giúp Thoát bồ tát, Dược Sư hội thượng Phật người yêu tát (1 lạy).
Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Nguyện theo người yêu tát quan Âm, bởi Ngài tất cả đủ sức khỏe của trọng điểm đại bi. Nhỏ xin quy y cùng với đấng tương hỗ loài người ra khỏi tai nạn. Do Ngài gồm đủ thần lực nên được gọi là Đấng toàn năng.
Con xin trì tụng thần chú của Ngài. Thần chú tạo nên chúng sinh được an vui lợi ích. Thần chú cực kỳ thù thắng, vị nó tạo nên ác ma cần thiết tới gần; thật là linh nghiệm bởi vì nó có thể tịnh hóa nhân loại sanh tử luân hồi.
Hãy tụng Thần chú như sau: Cúi xin Đấng sáng chói, Đấng tất cả trí tuệ sáng chói, Đấng khôn xiết thoát cụ gian, Bậc sư tử vương, Bậc người tình tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơn ngôn, tạo nên chơn ngôn linh nghiệm.
Đấng đại từ bỏ tại! Xin Ngài phát huy sức khỏe thần thông từ tại. Xin Ngài phạt huy sức mạnh đại từ bỏ tại.
Đấng ko ô nhiễm, Đấng xa rời trần cấu, Đấng gồm thân hình không ô nhiễm! Hãy đến, xin Ngài xuất hiện.
Đấng tự tại trong đời! Xin Ngài trừ độc tham lam, trừ độc sân hận, trừ độc dở người si tham ái, trừ không bẩn phiền não nhiễm ô.
Đấng có rất đầy đủ lòng từ! bọn chúng con hy vọng được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban cho an vui hạnh phúc, phần đông điều ước muốn đều được thành tựu.
Đấng chiến thắng vĩ đại! bạn mặc giáp đen, mình choàng da hổ, tay ráng hoa sen, tay cố kim cang, tay thế pháp loa giác ngộ gần như người, tay rứa tích trượng pk và cũng chiến thắng, bên tả thì tất cả mãnh thú, bên hữu lại có sư tử trợ lực. Xin ban cho nhỏ an vui, hạnh phúc.
bé xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Con xin quy y người tình tát quan tiền Âm, toàn bộ ước mơ hầu hết được thành tựu.
NAM MÔ ĐẠI bi thảm THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần) rất có thể bạn chưa biết:30/9 âm lịch Dược Sư Phật đản sinh, phát đại nguyện cứu chúng sinh
Này Tinh tú! Hãy xuất hiện, mở ra để tiêu trừ họa tai black tối, khiến cho bầu trời vào sáng, an lành, thật an lành.
Tôi nghe như vầy, một thuở nọ Đức Phật châu du giáo hóa mang lại thành Quảng Nghiêm bên dưới cây tiếng nhạc, cùng với tám nghìn Tỳ kheo, bố vạn sáu ngàn người thương tát, chén bát bộ Thiên long, bạn với quỷ thần, Bà la môn, cư sĩ, quốc vương, đại thần cung kính thỉnh Phật thuyết pháp.
Bấy tiếng Văn Thù nhân tình tát nương Phật thần lực, quỳ gối lẹo tay, phía Phật, bạch rằng: "Bạch Đức cố Tôn! Cúi xin phân tích danh hiệu, bổn nguyện, công đức thù thắng của các Đức Phật, để cho mọi người từ đó tu hành, được sanh công đức cùng nêu gương tốt cho chúng đời sau”.
Đức Phật tức thì bảo: "Hay thay, hay thay, Văn Thù Sư Lợi! Ông ao ước Ta nói danh hiệu, bổn nguyện, công đức chư Phật cho việc đó hữu tình không bị nghiệp chướng buộc ràng, luôn được bình yên trong đời Tượng pháp. Ông bắt buộc lóng nghe và suy xét kỹ, ta sẽ vị ông mà nói”.
Đức Phật tức tốc bảo: "Này Văn Thù Sư Lợi, từ bỏ đây hướng đến phương Đông bí quyết mười muôn ức cõi nước chư Phật có một quả đât tên là Tịnh giữ Ly; Giáo chủ cõi này là Phật Dược Sư lưu lại Ly quang đãng Vương Như Lai. Mọi tín đồ tôn kính, bởi Ngài biết rõ thật tướng những pháp, giải được đầy đủ việc xảy ra trong đời với vượt cạnh tranh khăn, có tác dụng Thầy Trời người, là bậc tôn quý. Khi còn tu hạnh ý trung nhân tát, tất cả phát Mười nhị Đại nguyện để cho hữu tình cầu chi được nấy.
THỨ NHỨT: Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng bồ đề, hào quang quẻ của Ta chiếu khắp vô lượng vô biên gắng giới, khiến cho chúng thơ mộng thấy ánh quang quẻ này, thân trọng tâm thanh tịnh, đủ tướng trượng phu, siêng tu Lục độ, rời biển lớn trần khổ, vào vùng Niết Bàn.
THỨ HAI: Ta nguyện đời sau, khi bệnh Vô thượng ý trung nhân đề, thân Ta như ngọc lưu giữ ly, trong không tính sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, hào quang bùng cháy rực rỡ chiếu khắp mười phương. Các chúng hữu tình ở nơi tối tăm cũng thấy thân Ta và được an lành, tùy chổ chính giữa mãn nguyện.
THỨ BA: Ta nguyện đời sau, khi triệu chứng Vô thượng người yêu đề, dùng trí phương tiện dạy chúng hữu tình khiến tin lẫn nhau, làm cho dân giàu nước mạnh.
THỨ TƯ: Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng người thương đề, nếu có hữu tình tu theo tà đạo, thì Ta khiến cho họ trở về chánh đạo. Giả dụ theo nhị thừa, thì Ta khiến họ cầu Vô thượng giác.
THỨ NĂM: Ta nguyện đời sau, khi bệnh Vô thượng người tình đề, nếu bao gồm hữu tình sống trong giáo pháp tu hạnh thanh tịnh, thì Ta khiến họ không thiếu thốn Tam tụ tịnh giới. Nếu ai diệt phạm nhưng nghe danh Ta, trọng tâm liền thanh tịnh, không đọa ác đạo.
THỨ SÁU: Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng nhân tình đề, nếu bao gồm hữu tình thân hình hèn hạ, không được sáu căn, xấu xí, khờ khạo, tai điếc, mắt mù, nói năng ngọng liệu, tuỳ thuộc tật nguyền, lác hủi, điên cuồng, chịu những khổ não. Nghe được danh Ta, tức thời được ngoài bệnh, body đoan chánh, trí huệ sáng suốt.
THỨ BẢY: Ta nguyện đời sau, khi triệu chứng Vô thượng ý trung nhân đề, nếu bao gồm hữu tình mang căn bệnh hiểm nghèo, không bạn cứu chữa, không vị trí cậy nhờ, nghèo thuộc khốn khổ. Nghe được danh Ta, lập tức được khỏi bệnh, thân trung ương thanh tịnh, quyến nằm trong sum vầy.
THỨ TÁM: Ta nguyện đời sau, khi bệnh Vô thượng người thương đề, nếu bao gồm hữu tình với thân phụ nữ chịu các đau khổ, mong mỏi cầu ra khỏi, nghe được danh Ta, thân trung ương thanh tịnh, đủ tướng trượng phu, tiến cho Vô thượng tình nhân đề.

Xem thêm: UốNg Næ°Á»›C L㡠đInh LäƒNg Cã³ Tã¡C DụNg Trị BệNh Gã¬? UốNg NhiềU TốT Khã´Ng?


THỨ CHÍN: Ta nguyện đời sau, khi hội chứng Vô thượng người yêu đề, nếu tất cả hữu tình sa vào lưới ma, tả đạo ràng buộc, Ta dùng phương tiện khai thị cho họ, khiến cho khỏi con đường mê, tu hạnh người tình tát, bệnh quả Vô thượng người yêu đề.
THỨ MƯỜI: Ta nguyện đời sau, khi triệu chứng Vô thượng bồ đề, nếu có hữu tình vì vì vô minh phạm phải sai lầm, phải bị giam cầm, chịu những đau khổ. Nghe được danh Ta, toàn bộ khổ ấy tức khắc được tiêu trừ.
THỨ MƯỜI MỘT: Ta nguyện đời sau, khi triệu chứng Vô thượng người thương đề, nếu có người nào nghèo cùng, đói khát, vì cầu thức ăn mà chế tạo nghiệp ác. Nghe được danh Ta, chuyên lòng thọ trì, thì Ta khiến họ tất cả đủ đồ dùng thực cùng dạy pháp Phật, làm cho họ được Vô thượng người tình đề.
THỨ MƯỜI HAI: Ta nguyện đời sau, khi bệnh Vô thượng người thương đề, nếu như có fan nào nghèo thuộc hèn hạ, không tồn tại áo mặc, loài muỗi mòng cắn đốt, nóng lạnh lẽo dãi dầu. Nghe được danh Ta, chuyên lòng thọ trì, thì Ta khiến họ bao gồm đủ thứ dùng, y phục xuất sắc đẹp, của báu dư thừa. Đọc thêmNhững ai buộc phải cung phụng Phật Dược Sư và để được hưởng phúc?
"Lại này Văn Thù Sư Lợi! Công đức của Phật Dược Sư tất yêu nghĩ bàn. Vì thế các ông buộc phải khuyên chúng sanh nguyện về cõi Tịnh của Phật Dược Sư. Vĩ cõi Phật ấy, đất bởi lưu ly, cây báu trực tiếp hàng cũng tương tự Tịnh Độ của Phật Di Đà, là địa điểm hội ngộ của tương đối nhiều Bồ tát Nhứt sanh bổ xứ, sau sự hướng dẫn của hai người yêu tát Nhựt Quang phát triển thành Chiếu, Nguyệt Quang đổi thay Chiếu là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp của Phật Dược Sư.
"Văn Thù Sư Lợi! Ở nhân loại này lại có khá nhiều người băn khoăn lành dữ, ôm lòng bỏn sẻn, thiếu hụt hẳn đức tin, không ưa cha thí, tham lam, ích kỷ, cướp đoạt của người. Sau khoản thời gian qua đời, sanh làm ngạ quỷ, đói khát, khổ sở, lưu giữ niệm danh hiệu của Phật Dược Sư, sanh lại có tác dụng người. Nhờ vào công đức ấy, nhớ khổ ngạ quỷ, bắt buộc hành tía thí, góp kẻ nghèo cùng, vững mạnh thiện căn, tu người tình tát pháp.
"Lại nữa, vào đời ngũ trược, tất cả kẻ phá giới, làm mất chánh kiến, khen mình, chê người, tôn thờ ác quỷ, làm chúng ta với ma, khi chết lại sa ác đạo. Nếu như nghe thương hiệu của Phật Dược Sư, liền khỏi mặt đường mê, bờ giác xoay về, xuất gia học tập đạo, kính thờ Tam Bảo, học rộng nghe nhiều, chiến thắng Lục độ cao siêu, chóng lên bờ giác.
"Ở trường thích hợp khác, ví như bị kẻ ác nhờ cậy quỷ thần, hoặc là phù thủy, yếm đối trù ẻo, khổ cực vô cùng. Nếu như tụng Dược Sư tiêu tai thần chú, thì kẻ ác loạn cũng phải hiền hậu và phát lòng thành quy y Tam Bảo.
"Nếu gồm Phật tử tu theo tịnh độ pháp môn, nhưng không quyết tâm, cho lúc mạng phổ biến mà nghe tên tuổi NAM MÔ DƯỢC SƯ PHẬT, DƯỢC SƯ PHẬT, thì cũng trở nên được Văn Thù Sư Lợi nhân tình tát, Quán cụ Âm ý trung nhân tát, Đắc Đại Thế tình nhân tát, rất nhiều Ý người thương tát, Bảo Đàn Hoa nhân tình tát, Dương Vương ý trung nhân tát, Dược Thượng người tình tát, Di Lặc người tình tát, từ khắp mười phương chỉ lối gửi đường mang lại ao Thất bảo, sinh trong sen báu của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời, đời đời kiếp kiếp hưởng phước. Tuổi trời khi hết, sinh lại có tác dụng nhân gian, làm đưa luân vương, được người tôn kính. Bốn phương im tĩnh, không có ác ma, khuyến hóa mọi nhà siêng tu thập thiện, cha nghiệp thanh tịnh, đủ tướng trượng phu.
"Lại này Văn Thù Sư Lợi! sau khi thành đạo, Đức Phật Dược Sư phát tâm đại từ, tức thì vào Chánh định, hóa Phật bên trên đỉnh, thuyết Đà la ni Thần chú Tiêu tai, khiến cho ba cõi tứ loài không hề những dịch quái ác. Nếu chư ý trung nhân tát sanh nghỉ ngơi đời sau, chạm chán bệnh nan y, đề nghị trì chú này vào chén con nước sạch, không tồn tại vi trùng, cho người mắc bệnh dùng, ngay tắp lự được khỏe mạnh. Nhân tình tát đa hạnh làm thuốc cứu người, phước những vô lượng, hiện tại đời được fan kính trọng; bị tiêu diệt lại theo Phật Dược Sư, tinh tấn siêng tu, sẽ thành Vô thượng Chánh giác”.
Đức Phật lại bảo: "Nếu có fan nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo lập bảy tượng của Phật Dược Sư bỏ trên tòa cao, rải hoa dâng hương, đốt đèn tục mạng. Giữ trọng điểm thanh tịnh, ko giận, không buồn, yêu đương xót bọn chúng sanh, khởi tâm cứu hộ. Luôn nhớ bổn nguyện công đức của Phật Dược Sư, gọi tụng, suy tư, dạy tín đồ làm phước, thì được công đức chẳng thể nghĩ bàn.
"Nếu ở cụ gian, thừa núi băng ngàn, luôn chạm mặt tai nạn, nước trôi, lửa cháy, quan tiền lại hành hình, dưới hải dương cá kình, trên non hổ dữ, sư tử,độc xà, giặc giã mọi nơi, hết đường chạy thoát. Nhờ gồm căn lành đời trước, bắt buộc nhớ danh hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chú, nhiếp niệm lâu trì, tất cả tội này theo trên đây tan mất.
"Nếu bao gồm Phật tử lỡ phạm cấm giới, hại đọa tam đồ, kính trọng tôn cúng Dược Sư lưu giữ Ly quang Vương Như Lai. Nhờ vào công đức này, khỏi con đường sanh tử.
"Nếu có phụ nữ chịu khổ lúc sanh, công sức của con người tiêu tan, tưởng chừng buộc phải chết. Nhờ phước đời trước, nghe được thương hiệu của Phật Dược Sư lưu lại Ly quang quẻ Vương Như Lai, liền không còn khổ đau, hạ sinh mau lẹ, người mẹ con bình an”.
Phật hỏi A Nan gồm tin việc ấy? A Nan đứng lên mà bạch Phật rằng: "Mặt trăng rét lên, khía cạnh trời giá buốt lại, khẩu ca Như Lai không khi nào sai. Nhưng chúng đời sau tánh hay tự cao, không tin lời Phật, sẽ bị đọa lạc ở chốn tam đồ”.
Bấy giờ, trong bọn chúng hội này còn có một người yêu tát thương hiệu là cứu vãn Thoát quỳ gối chắp tay bạch cùng với Phật rằng: "Bạch Đức cố gắng Tôn! sau thời điểm Như Lai khử độ, những người đau khổ, dịch nặng, tí hon gầy; bà con, bạn bè hết lòng cứu vãn chữa, mà lại vẫn ko khỏi, lại thấy sứ trả Diêm Ma sau khi kiểm tra chuyển hồn về âm cung đang ngóng xét xử. Nếu tất cả Phật tử vì tín đồ bệnh này, rước đủ bảy Thầy, treo phan tục mạng, không còn lòng nguyện cầu Đức Dược Sư lưu giữ Ly quang quẻ Vương Như Lai. Thần thức tín đồ này hoàn toàn có thể trở lại, nhớ rõ mọi vấn đề ở chốn âm ty; cho nên từ đây chịu khó tu phước, dẫu sanh trong đời ngũ trược cơ mà vẫn an lành”.
Bấy giờ, A Nan mong muốn hiểu rõ ràng về đèn cứu vớt mạng cùng rất thần phan, làm thế nào giải oan cho tất cả những người đã chết.
cứu Thoát tình nhân tát bạch Đức A Nan, sinh sống trong thế gian nếu tất cả kẻ bệnh, hy vọng được bình an, tất toàn bộ cơ thể thân đề nghị giữ tám phần trai giới, mở kho cha thí, thờ dường chúng Tăng, lập bầy treo phan tục mạng trước bảy biểu tượng của Phật Dược Sư, bốn mươi chín sớm hôm đốt đèn bổn mạng. Chư Tăng mong nguyện, lễ Phật Dược Sư, giải ách trừ tai thần chú. Làm đủ việc ấy, bệnh dịch khổ tiêu trừ.
cứu vãn Thoát ý trung nhân tát thưa liền: "Thế Tôn có dạy chín một số loại hoạnh hồn, cho nên vì thế ta khuyên làm cho phan với đèn tục mạng, để khỏi tai nạn, được sống thọ dài. Chín sản phẩm công nghệ hoạnh này thật chưa hết số, nhưng vì quá khổ, phải phải chết oan.
"Thứ nhứt, tín đồ bệnh cảm thấy không được thuốc thang, không fan chăm sóc, căn bệnh không đáng chết mà phải qua đời. Sản phẩm hai, số đông kẻ đùa bời, ham mê tửu sắc. Sản phẩm công nghệ ba, bị bắt, bị xử tử hình. Thiết bị tư, bị tiêu diệt chìm. Sản phẩm công nghệ năm, chết cháy. Sáu, bị ác thú. Sản phẩm bảy, rơi từ bên trên cao. Tám, bị khổ đau vì chưng lầm dung dịch độc. Sản phẩm chín, mai một do thiếu thức ăn, bắt buộc bị chết oan, phải làm hoạnh tử.
"Lại nữa A Nan! Ở trên trần thế thường thao tác ác, Diêm vương vãi xử phạt, đề xuất giảm tuổi đời. Ta khuyên các người phóng sanh, tu phước, và để được thọ mạng lâu dài”.
Bấy giờ, trong chúng hội này, mười nhì Dược Xoa đại tướng với thần binh, toàn bộ phát trọng tâm quy y Tam Bảo và nguyện vị đạo, cứu giúp người đời. Bất cứ nơi nào kinh này lưu giữ bố, quyết lòng ủng hộ fan trì ghê này thoát khỏi nạn tai, cầu đưa ra được nấy. Và trong những lúc ấy, sử dụng chỉ năm màu sắc gút thương hiệu ta vào, trì tụng trừ tai thần chú, mong nguyện đầy đủ, mới tháo dây ra. Tên của họ là Cung Tỳ La đại tướng, Phạt tách La đại tướng, Mê Súy La đại tướng, An Để La đại tướng, Át Nể La đại tướng, San Để La đại tướng, Nhơn Đạt La đại tướng, cha Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng, Chơn Đạt La đại tướng, Chiêu Đổ La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng thường xuyên ở Ta bà.
Đức Phật ưa thích Ca ngay lập tức khen mười nhì Dược Xoa đại tướng cùng với thần binh cứu vớt khổ độ sinh, thường ơn chư Phật.
cố Tôn dạy dỗ rõ kinh call Dược Sư lưu giữ Ly quang quẻ Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, hay Thập Nhị Thần tướng Nhiêu Ích lãng mạn Kết Nguyện Thần Chú, cũng điện thoại tư vấn Bạt Trừ Nhứt Thiết Nghiệp Chướng, nhưng mà thọ trì.
Phật nói lời này, chư đại nhân tình tát, chén bộ Thiên long, toàn bộ thế gian, Đại đức A Nan, tám ngàn Thánh Tăng thường rất vui mừng, tín thọ phụng hành. Đọc thêmƯớc nguyện Đức Dược Sư, đọc một lần ứng nghiệm cả trăm năm
Nam mô bạt già phân phát đế bệ gần cạnh xả, lủ rô đam mê lưu ly chưng lặt bà hắc ra xà giả. Đát tha yết nhiều gia a ra ha đế tam miệu tam bột đà gia đát điệt tha. Án bệ gần cạnh thệ, bệ gần kề thệ, bệ liền kề xả, tam một yết đế tóa ha. (3 lần)
Kính nguyện Phật Dược Sư giáng phước, Đức Di Lặc ban vui, Văn Thù khai cơ, quan tiền Âm thường cứu vớt khổ. Vâng lời Phật Tổ, nhỏ mở hội Dược Sư, mong mười nhì Dược Xoa thần tướng mạo phát chổ chính giữa từ, xin cứu giúp Thoát người tình tát thường gia hộ, khiến mọi người (bệnh nhân) hết khổ, cho quyến ở trong bình an. Nguyện tất cả thế gian đều biến đổi Cực lạc.
facebook twitter
Thờ Phật Dược Sư ngay tại nhà - khỏe thân an tâm, tiễu trừ bệnh dịch áchBát Nhã tâm Kinh giờ đồng hồ Phạn có chữ: Trì tụng để thoát khỏi khổ ải trần gianDược Vương người tình Tát đản sinh - trị bách bệnh lý của thân và tâmTụng tởm Pháp Hoa - Giải thoát chúng sinh giữa cái đời hiểm ác
Bát Nhã trọng tâm Kinh tất cả chữ đọc dễ dễ học tập thuộc nhằm trì tụng sản phẩm ngàyMách bạn 4 xuất xắc chiêu ra khỏi khổ đau của nhà PhậtChú Dược Sư soi sáng sủa trí tuệ, góp giải trừ thân lẫn trung khu bệnh cực kì hiệu quảNgày Dược Vương người thương Tát sinh thần, nguyện bọn chúng sinh thân trung tâm an định

Chuyên mục: Y tế sức khỏe