Luật khám chữa bệnh 2011

     

Hướng dẫn thi hành khí cụ khám, chữa trị bệnh

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc---------------

Số: 87/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 mon 09 năm 2011

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH đưa ra TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ cơ chế Tổ chức chính phủ ngày 25 mon 12 năm 2001;

Căn cứ phương pháp Khám bệnh, chữa dịch ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Xét đề nghị của bộ trưởng Bộ Y tế,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.

Bạn đang xem: Luật khám chữa bệnh 2011

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định cụ thể thi hành khoản 6 Điều 25, Điều 41, khoản 6 Điều 44 và khoản 3 Điều 51 của hiện tượng Khám bệnh, chữa bệnh về:

1. Các hiệ tượng tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các vẻ ngoài tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa dịch trong quân đội.

2. Lộ trình cấp thủ tục phép vận động đối với những cơ sở thăm khám bệnh, chữa trị bệnh của nhà nước.

3. Suốt thời gian cấp chứng từ hành nghề đối với người hành nghề vẫn tham gia khám bệnh, chữa dịch ở những cơ sở đi khám bệnh, chữa bệnh của phòng nước.

4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn thống trị chất lượng và tổ chức chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa trị bệnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng so với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, bao hàm cả những cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh thuộc công an và quân team (sau trên đây gọi chung là tổ chức, cá nhân), tổ chức, cá thể nước ngoài tiến hành các vận động liên quan mang lại khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

Chương 2.

CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 3. Hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa trị bệnh

1. Tổ chức triển khai và cá nhân thực hiện hoạt động khám bệnh, trị bệnh phải theo các vẻ ngoài tổ chức của đại lý khám bệnh, chữa căn bệnh sau đây:

a) bệnh viện bao gồm bệnh viện nhiều khoa, khám đa khoa chuyên khoa, khám đa khoa y học tập cổ truyền;

b) đại lý giám định y khoa;

c) bệnh viện bệnh, chữa bệnh bao hàm phòng khám đa khoa, chống khám siêng khoa, phòng khám bs gia đình, phòng chẩn trị y học cổ truyền và bệnh xá;

d) bên hộ sinh;

đ) cơ sở chẩn đoán bao hàm phòng chẩn đoán hình ảnh và phòng xét nghiệm;

e) Cơ sở thương mại & dịch vụ y tế bao gồm cơ sở thương mại & dịch vụ tiêm (chích), cầm băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo tiết áp; cửa hàng dịch vụ âu yếm sức khỏe mạnh tại nhà; cơ sở thương mại & dịch vụ cấp cứu, cung ứng vận chuyển fan bệnh trong nước và ra nước ngoài; cơ sở thương mại & dịch vụ kính thuốc; cơ sở dịch vụ làm răng giả;

g) Trạm y tế cung cấp xã; y tế cơ quan, đối chọi vị, tổ chức.

2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết điều kiện cấp giấy phép chuyển động đối cùng với từng vẻ ngoài tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa căn bệnh quy định trên khoản 1 Điều này.

Điều 4. Bề ngoài tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa căn bệnh trong quân đội

1. Vào quân đội, việc tiến hành khám bệnh, trị bệnh nên theo một trong những các hình thức tổ chức của các đại lý khám bệnh, chữa căn bệnh quy định trên khoản 1 Điều 3 Nghị định này. Trường thích hợp để thỏa mãn nhu cầu yêu cầu khám bệnh, chữa dịch trong đk thời chiến, bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập các bề ngoài tổ chức thăm khám bệnh, chữa bệnh tương xứng khác.

2. Bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc chống quy định cụ thể điều kiện cấp chứng từ phép chuyển động đối với các bề ngoài tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa dịch thuộc thẩm quyền làm chủ quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương 3.

LỘ TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC

Điều 5. Lộ trình cấp thủ tục phép chuyển động khám bệnh, chữa trị bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở trong phòng nước trực thuộc thẩm quyền cấp chứng từ phép hoạt động vui chơi của Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh, tp trực thuộc tw

Cơ sở khám bệnh, trị bệnh ở trong phòng nước thuộc thẩm quyền cấp thủ tục phép của cục Y tế và Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc tw (sau đây điện thoại tư vấn tắt là tỉnh) đang chuyển động vào thời khắc Luật xét nghiệm bệnh, chữa bệnh gồm hiệu lực, gồm đủ các điều kiện mức sử dụng tại Điều 43 của vẻ ngoài Khám bệnh, chữa dịch được cấp giấy phép vận động theo quãng thời gian như sau:

1. Dứt việc cấp giấy phép hoạt động cho những cơ sở thăm khám bệnh, chữa trị bệnh trong phòng nước thuộc vẻ ngoài tổ chức phương pháp tại điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định này trước thời gian ngày 31 mon 12 năm 2013.

2. Kết thúc việc cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, trị bệnh ở trong phòng nước thuộc hình thức tổ chức giải pháp tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 3 Nghị định này trước thời điểm ngày 31 mon 12 năm 2014.

3. Kết thúc việc cấp giấy phép vận động cho những cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh trong phòng nước thuộc bề ngoài tổ chức chế độ tại những điểm đ, e với g khoản 1 Điều 3 Nghị định này trước thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Điều 6. Lộ trình cấp thủ tục phép vận động đối với các đại lý khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền cấp cho phép buổi giao lưu của Bộ Quốc phòng

Cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa dịch thuộc thẩm quyền cấp giấy phép buổi giao lưu của Bộ Quốc phòng đang vận động vào thời điểm Luật khám bệnh, trị bệnh tất cả hiệu lực, tất cả đủ những điều kiện chính sách tại Điều 43 của công cụ Khám bệnh, chữa bệnh được cấp thủ tục phép hoạt động theo trong suốt lộ trình sau:

1. Dứt việc cấp giấy phép chuyển động cho những cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh dịch thuộc vẻ ngoài tổ chức giải pháp tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 3 Nghị định này trước thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014.

2. Xong xuôi việc cấp thủ tục phép vận động cho các cơ sở đi khám bệnh, chữa bệnh thuộc bề ngoài tổ chức phương tiện tại điểm đ, e, g khoản 1 Điều 3 Nghị định này trước thời điểm ngày 31 mon 12 năm 2015.

3. Bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc chống quy định cụ thể việc cấp giấy phép hoạt động đối với các bề ngoài tổ chức đại lý khám bệnh, chữa dịch quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này.

Chương 4.

LỘ TRÌNH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC

Điều 7. Suốt thời gian cấp chứng từ hành nghề so với người hành nghề tại các cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa bệnh trong phòng nước thuộc thẩm quyền cấp chứng từ hành nghề của cục Y tế với Sở Y tế tỉnh

Người đã hành nghề tại các cơ sở đi khám bệnh, trị bệnh ở trong phòng nước ở trong thẩm quyền cấp chứng từ hành nghề của bộ Y tế và Sở Y tế vào thời điểm Luật đi khám bệnh, chữa trị bệnh bao gồm hiệu lực, tất cả đủ điều kiện theo pháp luật tại Điều 18 với Điều 19 của nguyên lý Khám bệnh, chữa căn bệnh được cấp chứng chỉ hành nghề theo suốt thời gian sau:

1. Kết thúc việc cấp chứng chỉ hành nghề cho tất cả những người hành nghề tại các đại lý khám bệnh, chữa bệnh của phòng nước thuộc hình thức quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định này trước ngày 31 tháng 12 năm 2013.

2. Kết thúc việc cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề tại những cơ sở đi khám bệnh, trị bệnh trong phòng nước thuộc bề ngoài quy định tại các điểm b, c với d khoản 1 Điều 3 Nghị định này trước thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014.

3. Xong việc cấp chứng chỉ hành nghề cho những người hành nghề tại những cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh trong phòng nước thuộc hiệ tượng quy định tại các điểm đ, e và g khoản 1 Điều 3 Nghị định này trước thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Điều 8. Quãng thời gian cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề tại các cơ sở thăm khám bệnh, chữa dịch thuộc thẩm quyền cai quản của bộ Quốc phòng

Người sẽ hành nghề tại những cơ sở đi khám bệnh, chữa căn bệnh thuộc thẩm quyền cấp chứng từ hành nghề của bộ Quốc phòng vào thời gian Luật xét nghiệm bệnh, chữa trị bệnh bao gồm hiệu lực, gồm đủ đk theo chính sách tại Điều 18 cùng Điều 19 của vẻ ngoài Khám bệnh, chữa bệnh được cấp chứng từ hành nghề theo suốt thời gian sau:

1. Xong việc cấp chứng chỉ hành nghề cho tất cả những người hành nghề tại những cơ sở thăm khám bệnh, chữa dịch thuộc hình thức quy định trên điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 3 của Nghị định này trước ngày 31 mon 12 năm 2014.

2. Dứt việc cấp chứng từ hành nghề cho người hành nghề tại các cơ sở đi khám bệnh, chữa bệnh thuộc hiệ tượng quy định trên điểm đ, e với g khoản 1 Điều 3 của Nghị định này trước thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015.

3. Bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng quy định rõ ràng việc cấp chứng từ hành nghề so với người hành nghề thao tác tại các hình thức tổ chức đại lý khám bệnh, chữa căn bệnh quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này.

Chương 5.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 9. Quy chuẩn kỹ thuật giang sơn về cơ sở khám bệnh, chữa trị bệnh

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các đại lý khám bệnh, chữa căn bệnh là các quy định về cửa hàng vật chất, trang máy y tế tương xứng với từng hình thức tổ chức của các đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh.

2. Những cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa căn bệnh chỉ được cấp thủ tục phép vận động theo luật pháp tại Điều 44 giải pháp Khám bệnh, chữa bệnh dịch khi có đủ những điều khiếu nại sau:

a) Đáp ứng đủ những quy định của quy chuẩn kỹ thuật non sông về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo khoản 1 Điều này;

b) có đủ tín đồ hành nghề phù hợp với phạm vi vận động chuyên môn theo hướng dẫn của bộ Y tế;

c) những điều kiện không giống theo điều khoản tại Điều 43 giải pháp Khám bệnh, chữa bệnh.

3. Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn chỉnh kỹ thuật đất nước về các đại lý khám bệnh, chữa bệnh dịch theo luật pháp hiện hành. Trong thời hạn chưa phát hành quy chuẩn chỉnh kỹ thuật đất nước về cửa hàng khám bệnh, trị bệnh, bộ trưởng Bộ Y tế quy định những điều kiện cụ thể về các đại lý vật chất, trang trang bị y tế tương xứng với từng hiệ tượng tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 10. Tiêu chuẩn chỉnh và chấp nhận tiêu chuẩn làm chủ chất lượng đại lý khám bệnh, trị bệnh

1. Tiêu chuẩn cai quản chất lượng đối với cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo hiện tượng tại khoản 1 Điều 50 pháp luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Xem thêm: Kem Làm Mềm Lông Vùng Kín Vĩnh Viễn Tại Nhà Hiệu Quả, Tổng Hợp Các Cách Làm Mềm Lông Vùng Kín An Toàn

2. Bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế thừa nhận một vài tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn chỉnh nước không tính về thống trị chất lượng cửa hàng khám bệnh, chữa dịch để vận dụng tại Việt Nam.

3. Bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế chế độ về tiêu chí, hồ nước sơ, giấy tờ thủ tục thừa nhận những tiêu chuẩn chỉnh khác, ngoài những tiêu chuẩn chỉnh đã được bộ Y tế xác nhận tại khoản 2 Điều này về thống trị chất lượng đại lý khám bệnh, trị bệnh.

4. Khuyến khích các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dịch đã được cấp chứng từ phép vận động áp dụng tiêu chuẩn thống trị chất lượng dụng cụ tại khoản 1 Điều này để cải thiện chất lượng đi khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 11. Tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở thăm khám bệnh, trị bệnh

1. Tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

a) Đơn vị sự nghiệp;

b) Doanh nghiệp;

c) chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam.

2. Việc thành lập tổ chức chứng nhận quality cơ sở thăm khám bệnh, chữa dịch được thực hiện như sau:

a) tổ chức chứng nhận quality cơ sở đi khám bệnh, chữa bệnh là đơn vị chức năng sự nghiệp được thành lập và hoạt động theo vẻ ngoài tại Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức triển khai hành chính, tổ chức sự nghiệp bên nước.

b) tổ chức triển khai chứng nhận quality cơ sở đi khám bệnh, chữa dịch là công ty lớn được thành lập và hoạt động theo điều khoản Doanh nghiệp.

c) tổ chức chứng nhận unique cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa dịch là đưa ra nhánh quốc tế tại vn được thành lập theo cơ chế Đầu tư.

Điều 12. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Tứ vấn, hướng dẫn cho các cơ sở khám bệnh, trị bệnh áp dụng tiêu chuẩn thống trị chất lượng để nâng cấp chất lượng thăm khám bệnh, chữa trị bệnh.

2. Cấp chứng từ chứng nhận unique có thời hạn cho các đại lý khám bệnh, chữa căn bệnh sau khi đánh giá đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng hoặc thông tin về bài toán không liên tục cấp giấy hội chứng nhận chất lượng nếu các đại lý khám bệnh, chữa dịch đó không bảo vệ duy trì các tiêu chuẩn quản lý chất lượng đã được triệu chứng nhận.

3. Giám sát và đo lường các cửa hàng đã được cung cấp giấy chứng nhận để bảo đảm an toàn duy trì unique khám bệnh, chữa căn bệnh theo đúng các tiêu chuẩn thống trị chất lượng đã được bệnh nhận.

Điều 13. Điều kiện hoạt động vui chơi của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Văn bạn dạng xác dấn việc thành lập tổ chức chứng nhận quality cơ sở xét nghiệm bệnh, trị bệnh là 1 trong những văn bạn dạng sau:

a) Quyết định thành lập và hoạt động của cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền đối với tổ chức hội chứng nhận unique cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dịch là đơn vị sự nghiệp đơn vị nước;

b) Giấy ghi nhận đăng cam kết kinh doanh so với tổ chức triệu chứng nhận unique cơ sở đi khám bệnh, chữa bệnh là doanh nghiệp;

c) Giấy bệnh nhận chi tiêu đối với tổ chức triển khai chứng nhận unique cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa trị bệnh nước ngoài là chi nhánh tại Việt Nam.

2. Tổ chức máy bộ được cơ cấu phù hợp với chức năng, trọng trách của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở đi khám bệnh, chữa trị bệnh, bao gồm các phần tử sau:

a) thành phần chuyên môn kỹ thuật;

b) bộ phận thông tin;

c) phần tử quản lý cửa hàng dữ liệu;

d) bộ phận khác.

3. Đội ngũ nhân sự thỏa mãn nhu cầu với chức năng, trách nhiệm và cân xứng với cơ cấu tổ chức tổ chức cỗ máy của tổ chức chứng nhận quality cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa bệnh bao hàm các điều kiện sau đây:

a) giám đốc hoặc phó tổng giám đốc phụ trách trình độ chuyên môn phải có tối thiểu 3 năm khiếp nghiệm thao tác trong các cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh dịch hoặc cơ quan cai quản nhà nước về y tế trực tiếp cai quản cơ sở thăm khám bệnh, chữa căn bệnh và có chứng chỉ huấn luyện về quản lý chất lượng thăm khám bệnh, chữa dịch do các cơ sở có công dụng đào tạo nên về làm chủ chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa dịch cấp;

b) cơ cấu tổ chức tổ chức phần tử chuyên môn chuyên môn của tổ chức triển khai chứng nhận chất lượng cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh đề nghị có tối thiểu 05 chuyên viên đánh giá chỉ cơ hữu là bác sỹ, dược sỹ đại học, cử nhân đh điều dưỡng, kỹ sư hoặc kỹ thuật viên trang đồ vật y tế, kỹ sư kiến tạo hoặc phong cách thiết kế sư có tối thiểu 3 năm tởm nghiệm làm việc trong các cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa dịch hoặc cơ quan quản lý nhà nước về y tế trực tiếp làm chủ cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa trị bệnh.

4. Đăng ký vận động chứng dấn hợp chuẩn chỉnh tại cơ sở nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật của pháp luật.

Điều 14. Nguyên tắc hoạt động vui chơi của tổ chức hội chứng nhận unique cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa bệnh

1. Chỉ được phép hoạt động sau lúc đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định trên Điều 13 Nghị định này.

2. đảm bảo thực hiện đúng nguyên lý tại khoản 1 với 2 Điều 51 phép tắc Khám bệnh, chữa bệnh.

3. Bệnh nhận chất lượng phải bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn cai quản chất lượng vẫn được cỗ Y tế thừa nhận.

4. Bài toán đánh giá, chứng nhận quality được tiến hành tự nguyện trên đại lý hợp đồng thương mại & dịch vụ với cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh.

5. Bảo mật những thông tin tích lũy trong thừa trình chuyển động chứng nhận hóa học lượng.

6. Báo cáo định kỳ hoặc hốt nhiên xuất theo yêu cầu của ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền về y tế và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền về y tế.

Chương 6.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Điều khoản gửi tiếp

1. Cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh tư nhân đã được cấp cho giấy ghi nhận đủ điều kiện hành nghề y bốn nhân theo lao lý của Pháp lệnh Hành nghề y, dược bốn nhân có giá trị áp dụng đến hoặc sau ngày 31 tháng 12 năm 2010 thì được tiếp tục hoạt động khám bệnh, trị bệnh tính đến khi được cấp thủ tục phép vận động theo nguyên lý của hiện tượng Khám bệnh, chữa trị bệnh trước thời gian ngày 31 tháng 12 năm 2012.

2. Fan hành nghề khám bệnh, chữa dịch tư nhân đã có được cấp chứng từ hành nghề để làm người đứng đầu tư mạnh sở thăm khám bệnh, chữa dịch tư nhân theo khí cụ của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân có mức giá trị sử dụng đến hoặc sau ngày 31 tháng 12 năm 2010 thì được thường xuyên hành nghề khám bệnh, chữa trị bệnh tính đến khi được cấp chứng từ hành nghề xét nghiệm bệnh, chữa căn bệnh theo cơ chế của luật Khám bệnh, chữa trị bệnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2012.

3. Người đang hành nghề đi khám bệnh, chữa bệnh tư nhân theo vẻ ngoài của Pháp lệnh Hành nghề y, dược bốn nhân thì được liên tục hành nghề cho tới khi được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của vẻ ngoài Khám bệnh, chữa trị bệnh trước ngày 31 mon 12 năm 2012.

Điều 16. Hiệu lực thực thi thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 15 tháng 11 năm 2011.

2. Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể thi hành một trong những điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược bốn nhân hết hiệu lực hiện hành thi hành tính từ lúc ngày 15 tháng 11 năm 2011.

Điều 17. Trọng trách thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Y tế, bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

2. Những Bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang Bộ, Thủ trưởng phòng ban thuộc thiết yếu phủ, chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:- Ban túng thư trung ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chính phủ;- những Bộ, phòng ban ngang Bộ, ban ngành thuộc CP;- VP BCĐ TW về phòng, kháng tham nhũng;- HĐND, UBND những tỉnh, TP trực ở trong TW;- Văn phòng tw và các Ban của Đảng;- Văn phòng quản trị nước;- Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội;- công sở Quốc hội;- tand nhân dân về tối cao;- Viện kiểm gần cạnh nhân dân tối cao;- truy thuế kiểm toán Nhà nước;- Ủy ban đo lường tài thiết yếu Quốc gia;- Ngân hàng chế độ Xã hội;- Ngân hàng cải cách và phát triển Việt Nam;- UBTW chiến trận Tổ quốc Việt Nam;- cơ sở Trung ương của các đoàn thể;- VPCP: BTCN, những PCN, Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)


Chuyên mục: Y tế sức khỏe