Hợp đồng thực hành khám chữa bệnh

     
*

*

DOWNLOAD

Mẫu 02 - Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm năm nhâm thìn của thiết yếu phủ

………..1………..

Bạn đang xem: Hợp đồng thực hành khám chữa bệnh

………..2………..

Số: /HĐTH-…….3……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc

……4…….., ngày.... Tháng... Năm 20....

HỢP ĐỒNG

THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Căn cứ Bộ luật pháp dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ chính sách khám bệnh, chữa dịch ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Hôm nay, ngày ……… mon …… năm …… trên .................5............... , cửa hàng chúng tôi gồm:

BÊN A:2 .............................................................................................................................................

Đại diện là ông/bà:6 ............................................................................................................................

Chức vụ: .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Địa chỉ hay trú:...................................................... Điện thoại:......................................................

BÊN B: 7 ............................................................................................................................................

Ông/bà: ................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Sinh ngày ……… mon ……… năm ………tại ...............................................................................

Văn bằng chuyên môn: 8 ......................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ...............................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân/Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu9:.........................................................

Ngày cung cấp ...................................................... Vị trí cấp: .........................................................................

Thỏa thuận ký kết hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh dịch theo các lao lý sau đây:

Điều 1. Thời gian, địa điểm và nội dung trình độ chuyên môn thực hành

1. Thời gian thực hành: Ông/bà…………. Có văn bằng trình độ ……… được thực hành từ ngày ……… mon ……… năm ……… cho ngày …… mon … năm........................................................

2. Địa điểm thực hành: 10 .......................................................................................................................

3. Nội dung trình độ thực hành: 11 ..................................................................................................

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của mặt A

1. Bên A gồm quyền:

a) bố trí người hướng dẫn thực hành thực tế để lý giải người thực hành thực hành theo đúng các pháp luật ghi trong hòa hợp đồng.

b) chấm dứt Hợp đồng thực hành hoặc các biện pháp xử lý khác nếu như người thực hành vi phạm những thỏa thuận ghi trong phù hợp đồng.

c) Thu kinh phí thực hành theo thỏa thuận hợp tác với mặt B.

Xem thêm: Cách Đặt Gà Cúng Trên Bàn Thờ, Đặt Gà Cúng Hướng Nào Mới Đúng

d) các quyền khác (nếu có)

2. Bên A có nghĩa vụ:

a) đảm bảo các điều kiện thuận lợi để người thực hành thực tế được thực hành thực tế theo đúng những thỏa thuận ghi trong đúng theo đồng.

b) đảm bảo an toàn quyền lợi của người thực hành theo khí cụ của lao lý (nếu có).

c) xác nhận quá trình thực hành theo đúng mẫu luật tại chủng loại 02 Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định số ……./2016/NĐ-CP ngày … mon … năm 2016 của chính phủ quy định cấp chứng từ hành nghề so với người hành nghề và cấp chứng từ phép vận động đối với các đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh.

d) các nghĩa vụ khác (nếu có).

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của bên B

1. Mặt B gồm quyền:

a) Được thực hành khám bệnh, chữa trị bệnh, quan tâm người dịch dưới sự đo lường của tín đồ hướng dẫn thực hành.

b) Được hỗ trợ các phương tiện, thiết bị bảo lãnh trong quá trình thực hành: 12

c) Được hưởng những quyền lợi theo phương tiện của lao lý (nếu có).

d) Được cấp giấy xác thực quá trình thực hành.

đ) những quyền khác (nếu có).

2. Mặt B bao gồm nghĩa vụ:

a) Chấp hành nội quy, quy chế trình độ của các đại lý khám bệnh, chữa bệnh.

b) kết thúc những trọng trách đã cam kết trong đúng theo đồng thực hành.

c) Nộp kinh phí đầu tư thực hành vừa đủ theo thỏa thuận hợp tác với mặt A.

d) những nghĩa vụ khác (nếu có).

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. đúng theo đồng này còn có hiệu lực kể từ ngày cam kết và vẫn hết hiệu lực thực thi hiện hành khi ngừng thời gian thực hành và các bên đã dứt các nghĩa vụ của phù hợp đồng.

2. Nhì bên khẳng định thực hiện nay đúng những lao lý nêu trên, bên nào vi phạm bên đó phải phụ trách trước pháp luật. Trong quy trình thực hiện phù hợp đồng, nếu xảy ra tranh chấp thì phía hai bên cùng nhau thảo luận giải quyết, nếu không thống tuyệt nhất thì chuyển ra tandtc để giải quyết.

3. Hòa hợp đồng này làm thành hai bạn dạng có giá trị pháp luật như nhau, mỗi mặt giữ một bản./.

BÊN A(Ký, ghi rõ chúng ta tên với đóng dấu)

BÊN B(Ký, ghi rõ họ tên)

1 tên cơ quan căn bản của cơ sở khám bệnh, chữa trị bệnh.

2 Tên cửa hàng khám bệnh, trị bệnh.

3 Chữ viết tắt thương hiệu của đại lý khám bệnh, trị bệnh

4 Địa danh.

5 Địa điểm ký kết hợp đồng.

6 Ghi rõ họ, tên của bạn đứng đầu tư mạnh sở thăm khám bệnh, chữa bệnh.

7 Họ với tên người đăng ký thực hành.

8 Ghi theo đối tượng người sử dụng xin cấp chứng từ hành nghề dụng cụ tại Điều 17 pháp luật khám bệnh, chữa bệnh.

9 Ghi 1 trong các ba tin tức về số chứng tỏ nhân dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu còn hạn sử dụng.


Chuyên mục: Y tế sức khỏe