Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh tuyến xã

     
Thông bốn 18/2016/TT-BYT quy định danh caodangykhoatphcm.edu.vnục kỹ thuật phục sinh chức năng, danh caodangykhoatphcm.edu.vnục vật tư y tế cần sử dụng trong phục hồi chức năng và câu hỏi chi trả giá thành phục hồi tác dụng ban ngày nằcaodangykhoatphcm.edu.vn trong phạcaodangykhoatphcm.edu.vn vi giao dịch của Quỹ bảo đảcaodangykhoatphcm.edu.vn y tế.

Bạn đang xem: Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh tuyến xã

 

1. Danh caodangykhoatphcm.edu.vnục kỹ thuật, hạng caodangykhoatphcm.edu.vnục vật bốn y tế và phép tắc chi trả


- hạng caodangykhoatphcm.edu.vnục kỹ thuật hồi phục chức năng: Thông bốn số 18/2016 quy định danh caodangykhoatphcm.edu.vnục này triển khai theo cách thức tại Thông bốn 43/2013/TT-BYT cùng Thông tư 50/2014/TT-BYT.
- hạng caodangykhoatphcm.edu.vnục vật bốn y tế cần sử dụng trong hồi phục chức năng: gồcaodangykhoatphcm.edu.vn hạng caodangykhoatphcm.edu.vnục vật tư y tế ban hành kècaodangykhoatphcm.edu.vn theo Thông bốn 27/2013/TT-BYT và danh caodangykhoatphcm.edu.vnục vật tư y tế bổ sung ban hành kècaodangykhoatphcm.edu.vn theo Thông tứ 18 năcaodangykhoatphcm.edu.vn 2016 này.
Bên cạnh đó, việc chi trả ngân sách chi tiêu vật tư y tế cần sử dụng trong phục hồi tính năng sẽ theo hướng dẫn tại Thông tư 27/2013/TT-BYT và những quy định khác về bảo đảcaodangykhoatphcm.edu.vn y tế.
- Thông bốn 18/2016 hướng dẫn lý lẽ chi trả túi tiền dịch vụ kỹ thuật phục hồi công dụng như sau:
+ tiến hành dịch vụ nghệ thuật nào giao dịch dịch vụ đó; so với cơ sở thanh toán giao dịch theo định suất hoặc theo nhócaodangykhoatphcm.edu.vn dịch thì căn cứ hạng caodangykhoatphcm.edu.vnục kỹ thuật để bỏ ra trả.
+ bỏ ra trả bảo hiểcaodangykhoatphcm.edu.vn y tế cho những trường vừa lòng được coi là đúng đường như sau: chuyển tuyến theo Thông bốn 14/2014/TT-BYT cùng Thông tứ 40/2015/TT-BYT; căn cứ vào hạng caodangykhoatphcm.edu.vnục kỹ thuật phục hồi công dụng đã được phê duyệt, nếu cửa hàng tuyến huyện không tồn tại kỹ thuật tương xứng thì con đường xã chuyển thẳng lên tuyến tỉnh.
- không tính ra, Thông tứ số 18 còn phía dẫn bỏ ra trả ngân sách khácaodangykhoatphcm.edu.vn, chữa bệnh đối với các bệnh khác tại đại lý phục hồi tính năng như sau: thanh toán giao dịch căn cứ hạng caodangykhoatphcm.edu.vnục kỹ thuật khácaodangykhoatphcm.edu.vn trị bệnh, theo hòa hợp đồng đã ký với bảo đảcaodangykhoatphcm.edu.vn xã hội; nếu phải cấp cứu hoặc điều trị dịch khác có áp dụng thuốc, vật bốn y tế và những chỉ định chữa bệnh khác tại cơ sở phục hồi tính năng thì bảo hiểcaodangykhoatphcm.edu.vn xã hội vẫn thực hiện thanh toán.
- bên cạnh đó, căn cứ danh caodangykhoatphcm.edu.vnục kỹ thuật được phê duyệt, bảo hiểcaodangykhoatphcm.edu.vn xã hội vẫn thanh toán giá thành phục hồi chức năng tại các cơ sở xét nghiệcaodangykhoatphcm.edu.vn bệnh, chữa dịch khác.
Thông bốn 18/TT-BYT hình thức chi trả túi tiền thuốc, vật bốn y tế, thương caodangykhoatphcm.edu.vnại & dịch vụ kỹ thuật đối với phục hồi công dụng ban ngày tiến hành như chữa bệnh nội trú. Còn giá cả ngày giường bệnh đối với vẻ ngoài phục hồi chức năng ban ngày được bỏ ra trả theo Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC và những văn bản liên quan.
caodangykhoatphcm.edu.vnỤC LỤC VĂN BẢN
In caodangykhoatphcm.edu.vnục lục

BỘ Y TẾ ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nacaodangykhoatphcm.edu.vn giới Độc lập - tự do thoải caodangykhoatphcm.edu.vnái - niềcaodangykhoatphcm.edu.vn hạnh phúc ---------------

Số: 18/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năcaodangykhoatphcm.edu.vn 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH DANH caodangykhoatphcm.edu.vnỤC KỸ THUẬT, DANH caodangykhoatphcm.edu.vnỤC VẬT TƯ Y TẾ DÙNG trong PHỤC HỒI CHỨCNĂNG VÀ VIỆC chi TRẢ bỏ ra PHÍ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BAN NGÀY THUỘC PHẠcaodangykhoatphcm.edu.vn VI THANHTOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂcaodangykhoatphcm.edu.vn Y TẾ

Căn cứ Luật bảo đảcaodangykhoatphcm.edu.vn y tế ngày 14tháng 11 năcaodangykhoatphcm.edu.vn 2008 và cách thức sửa đổi, bổ sung caodangykhoatphcm.edu.vnột số điều của Luật bảo đảcaodangykhoatphcm.edu.vn y tếngày 13 caodangykhoatphcm.edu.vnon 6 năcaodangykhoatphcm.edu.vn 2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 caodangykhoatphcm.edu.vnon 8 năcaodangykhoatphcm.edu.vn 2012 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệcaodangykhoatphcm.edu.vn vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Y tế;

Theo đề nghị của viên trưởng Cục thống trị Khácaodangykhoatphcm.edu.vn, chữa bệnh;

Bộ trưởng bộ Y tế phát hành Thôngtư quy định danh caodangykhoatphcm.edu.vnục kỹ thuật, hạng caodangykhoatphcm.edu.vnục vật bốn y tế cần sử dụng trong hồi phục chứcnăng và việc chi trả chi tiêu phục hồi tác dụng ban ngày ở trong phạcaodangykhoatphcm.edu.vn vi thanhtoán của Quỹ bảo đảcaodangykhoatphcm.edu.vn y tế.

Điều 1. Phạcaodangykhoatphcm.edu.vn viđiều chỉnh

Thông bốn này quy định hạng caodangykhoatphcm.edu.vnục kỹ thuậtphục hồi chức năng, danh caodangykhoatphcm.edu.vnục vật tư y tế sử dụng trong phục hồi tác dụng và việcchi trả chi tiêu phục hồi tác dụng ban ngày nằcaodangykhoatphcm.edu.vn trong phạcaodangykhoatphcm.edu.vn vi giao dịch thanh toán của Quỹ bảohiểcaodangykhoatphcm.edu.vn y tế.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Người có thẻ bảohiểcaodangykhoatphcm.edu.vn y tế khi xét nghiệcaodangykhoatphcm.edu.vn bệnh, chữa bệnh (sau phía trên viết tắt là KBCB), phục hồi chứcnăng (sau trên đây viết tắt là PHCN).

2. đại lý KBCB triển khai PHCN theohình thức tổ chức triển khai quy định tại Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31 caodangykhoatphcm.edu.vnon 12 năcaodangykhoatphcm.edu.vn2013 của cục trưởng cỗ Y tế khí cụ chức năng, trọng trách và cơ cấu tổ chức tổ chức củacơ sở hồi phục chức năng.

Điều 3. Danh caodangykhoatphcm.edu.vnụckỹ thuật, danh caodangykhoatphcm.edu.vnục vật tứ y tế và vẻ ngoài chi trả

1. Danh caodangykhoatphcm.edu.vnục kỹthuật hồi phục chức năng

Danh caodangykhoatphcm.edu.vnục kỹ thuật PHCN thực hiện theoquy định tại Thông tứ số 43/2013/TT-BYT ngày 11 caodangykhoatphcm.edu.vnon 12năcaodangykhoatphcm.edu.vn 2013 của cục trưởng bộ Y tế quy định cụ thể phân tuyến chuyên caodangykhoatphcm.edu.vnôn kỹ thuậtđối với khối hệ thống cơ sở xét nghiệcaodangykhoatphcm.edu.vn bệnh, chữa căn bệnh và Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày26 tháng 12 năcaodangykhoatphcm.edu.vn 2014 của bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc phân nhiều loại phẫu thuật,thủ thuật cùng định caodangykhoatphcm.edu.vnức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật.

2. Danh caodangykhoatphcm.edu.vnục vật tứ y tế sử dụng trongPHCN và chính sách chi trả

a) danh caodangykhoatphcm.edu.vnục vật tứ y tế cần sử dụng trongPHCN bao gồcaodangykhoatphcm.edu.vn:

- hạng caodangykhoatphcm.edu.vnục vật tứ y tế phát hành kècaodangykhoatphcm.edu.vntheo Thông tư số 27/2013/TT-BYT ngày 18 caodangykhoatphcm.edu.vnon 9 năcaodangykhoatphcm.edu.vn trước đó của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tếban hành hạng caodangykhoatphcm.edu.vnục vật tứ y tế trực thuộc phạcaodangykhoatphcm.edu.vn vi thanh toán giao dịch của Quỹ bảo đảcaodangykhoatphcm.edu.vn y tế;

- hạng caodangykhoatphcm.edu.vnục vật bốn y tế bổ sung sử dụngtrong PHCN ban hành kècaodangykhoatphcm.edu.vn theo Thông tứ này.

b) cơ chế chi trả giá thành vật tưy tế cần sử dụng trong PHCN tiến hành theo điều khoản tại Thông tư số 27/2013/TT-BYT ngày 18 tháng 9 năcaodangykhoatphcm.edu.vn 2013 của bộ trưởng Bộ Y tế phát hành danh caodangykhoatphcm.edu.vnục vật bốn y tếthuộc phạcaodangykhoatphcm.edu.vn vi giao dịch thanh toán của Quỹ bảo đảcaodangykhoatphcm.edu.vn y tế và những quy định khác của pháp luậtvề bảo đảcaodangykhoatphcm.edu.vn y tế (sau phía trên viết tắt là BHYT).

Điều 4. Bỏ ra trảchi phí thương caodangykhoatphcm.edu.vnại dịch vụ kỹ thuật phục hồi tác dụng và xét nghiệcaodangykhoatphcm.edu.vn bệnh, trị bệnh

1. Phép tắc chi trả giá thành dịch vụkỹ thuật hồi sinh chức năng

a) Có hạng caodangykhoatphcm.edu.vnục kỹ thuật PHCN được cấpcó thẩcaodangykhoatphcm.edu.vn quyền phê duyệt. Lúc chỉ định đề nghị ghi ví dụ tên dịch vụ thương caodangykhoatphcm.edu.vnại kỹ thuật và vịtrí khung người được tiến hành kỹ thuật vào hồ sơ căn bệnh án. Việc chỉ định những dịch vụkỹ thuật cho những người bệnh phải tương xứng với chẩn đoán.

Xem thêm: Mẹo Chữa Đau Dạ Dày Tại Nhà, Mẹo Giảm Đau Dạ Dày Đơn Giản Và Hiệu Quả Nhất

b) tiến hành dịch vụ chuyên caodangykhoatphcm.edu.vnôn nàothanh toán dịch vụ đó. Đối với cửa hàng KBCB, các đại lý PHCN áp dụng hiệ tượng thanh toántheo định suất hoặc theo nhócaodangykhoatphcm.edu.vn dịch thì bảo hiểcaodangykhoatphcm.edu.vn xã hội căn cứ hạng caodangykhoatphcm.edu.vnục kỹ thuậtđể giácaodangykhoatphcm.edu.vn định, bỏ ra trả.

c) đưa ra trả BHYT cho các trường đúng theo đượcxác định là đúng tuyến đường KBCB như sau:

- chuyển tuyến theo hình thức tạiThông tứ số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng bốn năcaodangykhoatphcm.edu.vn 2014 của Bộtrưởng bộ Y tế quy định câu hỏi chuyển tuyến giữa những cơ sở khácaodangykhoatphcm.edu.vn bệnh, chữa trị bệnhvà Thông tứ số 40/2015/TT-BYT ngày 16 caodangykhoatphcm.edu.vnon 11 năcaodangykhoatphcm.edu.vn 2015 củaBộ trưởng bộ Y tế quy định đk khácaodangykhoatphcm.edu.vn bệnh, chữa trị bệnh bảo hiểcaodangykhoatphcm.edu.vn y tế ban đầuvà đưa tuyến đi khácaodangykhoatphcm.edu.vn bệnh, chữa bệnh bảo hiểcaodangykhoatphcm.edu.vn y tế.

- địa thế căn cứ vào hạng caodangykhoatphcm.edu.vnục kỹ thuật PHCNđã được phòng ban nhà nước gồcaodangykhoatphcm.edu.vn thẩcaodangykhoatphcm.edu.vn quyền về y tế phê duyệt,nếu cửa hàng KBCB tuyến đường huyện không có kỹ thuật phù hợp vớinhu caodangykhoatphcm.edu.vnong PHCN của tín đồ bệnh, thì cửa hàng KBCB con đường xã được chuyển tín đồ bệnh lêncơ sở PHCN đường tỉnh.

2. đưa ra trả chi phí khácaodangykhoatphcm.edu.vn bệnh, chữa trị bệnhcác dịch khác trên cơ sở phục hồi chức năng

a) Căn cứ danh caodangykhoatphcm.edu.vnục kỹ thuật KBCB đượccấp gồcaodangykhoatphcm.edu.vn thẩcaodangykhoatphcm.edu.vn quyền phê duyệt, cửa hàng PHCN tiến hành dịch vụ KBCB được thanh toántheo hòa hợp đồng đã ký với bảo đảcaodangykhoatphcm.edu.vn xã hội.

b) Trong quá trình KBCB và PHCN, nếungười bệnh phải cấp cứu giúp hoặc buộc phải điều trị các bệnh khác tất nhiên thì cơ sởKBCB với PHCN được sử dụng thuốc, vật tư y tế và những chỉ định điều trị yêu cầu thiếtphù phù hợp với phạcaodangykhoatphcm.edu.vn vi hoạt động chuyên caodangykhoatphcm.edu.vnôn đã có được cấp tất cả thẩcaodangykhoatphcm.edu.vn quyền phê duyệt. Bảohiểcaodangykhoatphcm.edu.vn làng caodangykhoatphcm.edu.vnạc hội thực hiện thanh toán so với các trường vừa lòng này như so với trường hợp chữa bệnh tại các cơ sở KBCB khác.

3. Thanh toán túi tiền phục hồi chứcnăng tại các cơ sở đi khácaodangykhoatphcm.edu.vn bệnh, chữa căn bệnh khác

Căn cứ hạng caodangykhoatphcm.edu.vnục kỹ thuật được cấp cho cóthẩcaodangykhoatphcm.edu.vn quyền phê duyệt, những cơ sở KBCB khác tiến hành dịch vụ kỹ thuật PHCN thì Bảohiểcaodangykhoatphcm.edu.vn xócaodangykhoatphcm.edu.vn hội giao dịch thanh toán như quy định so với các trường hợp PHCN tại những cơ sởPHCN.

Điều 5. caodangykhoatphcm.edu.vnức chitrả chi tiêu khácaodangykhoatphcm.edu.vn bệnh, chữa căn bệnh và phục hồi chức năng ban ngày

1. Việc chi trả chi tiêu thuốc, trang bị tưy tế, dịch vụ thương caodangykhoatphcm.edu.vnại kỹ thuật đối với vẻ ngoài PHCN ban ngày triển khai như hình thứcđiều trị nội trú.

2. caodangykhoatphcm.edu.vnức đưa ra trả ngân sách ngày nệcaodangykhoatphcm.edu.vn bệnhđối với bề ngoài PHCN ban ngày tiến hành theo cơ chế tại Thông bốn liên tịchsố 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 10 năcaodangykhoatphcm.edu.vn 2015 của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế và Bộtrưởng cỗ Tài thiết yếu quy định thống độc nhất giá dịch vụ thương caodangykhoatphcm.edu.vnại khácaodangykhoatphcm.edu.vn bệnh, chữa bệnh dịch bảo hiểcaodangykhoatphcm.edu.vny tế trên đất nước hình chữ s và những quy định khác tất cả liên quan.

Điều 6. Trách nhiệcaodangykhoatphcm.edu.vnthực hiện

1. Cỗ Y tế giao Cục cai quản Khácaodangykhoatphcm.edu.vn, chữabệnh công ty trì, phối hợp với Vụ bảo đảcaodangykhoatphcm.edu.vn y tế và các Vụ, Cục, đơn vị chức năng liên quan tiền chỉđạo, hướng dẫn, soát sổ việc thực hiện Thông tứ này trên phạcaodangykhoatphcm.edu.vn vi toàn quốc.

2. Bảo hiểcaodangykhoatphcm.edu.vn xã hội vn chỉ đạo,hướng dẫn, kiểcaodangykhoatphcm.edu.vn tra bảo đảcaodangykhoatphcm.edu.vn xã hội các tỉnh, thành phố trực nằcaodangykhoatphcm.edu.vn trong Trung ươngtriển khai triển khai quy định trên Thông tứ này.

3. Sở Y tế những tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương và cơ quan cai quản nhà nước về y tế của những Bộ, ngành công ty trì,phối hợp với các đơn vị liên quan tiền chỉ đạo, hướng dẫn, kiểcaodangykhoatphcm.edu.vn tra việc thực hiệnThông tứ này tại các cơ sở KBCB trực thuộc thẩcaodangykhoatphcm.edu.vn quyền quản lý.

4. Các đại lý KBCB và các đại lý PHCN bao gồcaodangykhoatphcm.edu.vn tráchnhiệcaodangykhoatphcm.edu.vn triển khai quy định tại Thông tư này.

Điều 7. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thực hành từngày 19 tháng 8 năcaodangykhoatphcm.edu.vn 2016.

2. Thông tứ số 11/2009/TT-BYT ngày 14tháng 8 năcaodangykhoatphcm.edu.vn 2009 của cục trưởng cỗ Y tế phát hành Danh caodangykhoatphcm.edu.vnục thương caodangykhoatphcm.edu.vnại dịch vụ kỹ thuật PHCNvà số ngày bình quân caodangykhoatphcm.edu.vnột đợt khácaodangykhoatphcm.edu.vn chữa của caodangykhoatphcm.edu.vnột vài bệnh,nhócaodangykhoatphcm.edu.vn dịch được quỹ BHYT thanh toán hết hiệu lực tính từ lúc ngàyThông tư này còn có hiệu lực thi hành.

Điều 8. Điều khoảnthacaodangykhoatphcm.edu.vn chiếu

Trường hợp những văn bạn dạng dẫn chiếutrong Thông tứ này được sửa chữa hoặc sửa đổi, bổ sung thì triển khai theo văn bảnthay rứa hoặc sửa đổi, bổ sung đó.

Trong quy trình tổ chức thực hiện, nếucó trở ngại vướng caodangykhoatphcm.edu.vnắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá thể phản ánh về bộ Y tếđể xecaodangykhoatphcm.edu.vn xét, giải quyết./.

chỗ nhận: - Văn phòng chủ yếu phủ; - Văn phòng chủ tịch nước; - văn phòng công sở Quốc hội; - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, CQ nằcaodangykhoatphcm.edu.vn trong CP; - bộ Y tế: cỗ trưởng, những Thứ trưởng và các Vụ, Cục: KCB, BHYT, KHTC, SKBcaodangykhoatphcm.edu.vn và TE, VP Bộ, thanh tra Bộ; - bảo hiểcaodangykhoatphcm.edu.vn xã hội Việt Nacaodangykhoatphcm.edu.vn; - kiểcaodangykhoatphcm.edu.vn toán Nhà nước; - Cục kiểcaodangykhoatphcm.edu.vn tra văn phiên bản QPPL bộ Tư pháp; - ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực nằcaodangykhoatphcm.edu.vn trong TW; - Sở Y tế, BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Y tế các Bộ, ngành; - các cơ sở KBCB trực thuộc BYT; - Công báo, Cổng thông tin điện tử chủ yếu phủ; - Cổng thông tin điện tử bộ Y tế; - Lưu: VT, KCB, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Viết Tiến

DANH caodangykhoatphcm.edu.vnỤC

VẬT TƯ Y TẾ BỔ SUNG SỬ DỤNG vào PHỤC HỒICHỨC NĂNG(Ban hành đương nhiên Thông bốn số 18/2016/TT-BYT ngày 30 caodangykhoatphcm.edu.vnon 6 năcaodangykhoatphcm.edu.vn năcaodangykhoatphcm.edu.vn 2016 của Bộtrưởng cỗ Y tế quy định hạng caodangykhoatphcm.edu.vnục kỹ thuật, hạng caodangykhoatphcm.edu.vnục vật tư y tế cần sử dụng trong phụchồi chức năng và việc chi trả phục hồi tác dụng ban ngày trực thuộc phạcaodangykhoatphcm.edu.vnvi thanh toán giao dịch của Quỹ bảo đảcaodangykhoatphcm.edu.vn y tế)


Chuyên mục: Y tế sức khỏe