Chân dung bệnh nhân 34

     

Những hiệu quả của nghiên cứu cho thấy người đã từng có lần nhiễmCOVID-19 thì nguy hại nhiễm lại virus giảm thấp rộng 83% so với những người chưa từngnhiễm trong thời hạn ít tuyệt nhất là 5 tháng.