Cách nói về bệnh tật trong tiếng anh

     

Abdominal pain (đau bụng), Headache (đau đầu), Backache (đau lưng), Deaf (điếc)…” đó là một số trường đoản cú vựng giờ Anh về bị bệnh cơ bạn dạng chắc hẳn chúng ta cũng biết. Vậy nhưng, ngoài các từ kia ra chúng ta có thể liệt kê những từ vựng về bị bệnh không? giờ Anh chăm ngành y khoa là trong những chủ đề có con số từ vựng vô cùng rộng và nặng nề để rất có thể ghi nhớ. Hôm nay, thuộc Hack óc Từ Vựng mày mò bộ trường đoản cú vựng về nhà đề dịch tật, nhớ rằng ghi chép lại để dễ dãi ôn tập và thực hiện nhé.
Bạn đang xem: Cách nói về bệnh tật trong tiếng anh

Từ vựng về bị bệnh tiếng Anh thường xuyên gặp

1. Tự vựng giờ Anh về bệnh dịch tật bước đầu bằng chữ a

Abdominal pain /æbˈdɑːmɪnl/ /peɪn/: Đau bụngAbscess /ˈæbses/: Nổi nhọt nhọtAcariasis: căn bệnh ghẻAcne /ˈækni/: mụn trứng cáAcute appendicitis /əˈkjuːt/ /əˌpendəˈsaɪtɪs/: Viêm ruột quá cấpAcute bronchiolitis /əˈkjuːt/ /ˌbrɒŋkɪəˈlʌɪtɪs/: Viêm tiểu truất phế quản cấpAcute gingivitis /əˈkjuːt/ /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/: cấp tính viêm nướuAcute laryngitis /əˈkjuːt/ /ˌlærɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm thanh quản cấp tínhAcute myocardial infarction: Nhồi huyết cơ tim cấpAcute myocarditis /əˈkjuːt/ /ˌmʌɪəʊkɑːˈdʌɪtɪs/: Viêm cơ tim cấpAcute nasopharyngitis (common cold): viêm xoang họng cung cấp (cảm thường)Acute nephritis syndrome /əˈkjuːt/ /ne’fraitis/ /ˈsɪndroʊm/: Hội hội chứng viêm ước thận cấpAcute pancreatitis /əˈkjuːt/ /ˌpaŋkrɪəˈtʌɪtɪs/: Viêm tụy cấp cho tínhAcute pancreatitis: Viêm tuỵ cấpAcute pericarditis /əˈkjuːt/ /ˌpɛrɪkɑːˈdʌɪtɪs/: Viêm ngoại tim cấp tínhAcute pharyngitis /əˈkjuːt/ /ˌfærɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm họng cung cấp tínhAcute renal failure /əˈkjuːt/ /ˈriːnl/ /ˈfeɪljər/: Suy thận cấpAcute rheumatic fever /əˈkjuːt/ /ruˈmætɪk/ /ˈfiːvər/: thấp khớp cấpAcute sinusitis /əˈkjuːt/ /ˌsaɪnəˈsaɪtɪs/: Viêm xoang cấp cho tínhAcute tonsilitis: Viêm amiđanAcute tracheitis /əˈkjuːt/ /ˌtreɪkɪˈʌɪtɪs/: Viêm khí quản ngại cấpAcute upper respiratory infections /əˈkjuːt/ /ˈʌpər/ /ˈrespərətɔːri/ /ɪnˈfekʃn/: lây truyền khuẩn con đường hô hấp trên cấp tínhAeremia: bệnh dịch khí épAgue /ˈeɪɡjuː/: bệnh sốt giá cơnAlbinism /ˈælbɪnɪzəm/: dịch bạch tạngAllergic reaction /əˈlɜːrdʒɪk/ /riˈækʃn/: làm phản ứng dị ứngAllergic rhinitis /əˈlɜːrdʒɪk/ /raɪˈnaɪtɪs/: viêm mũi dị ứngAllergy /ˈælərdʒi/: Dị ứngAncylostomiasis: bệnh giun mócAnemia /əˈniːmɪə/: bệnh dịch thiếu máuAngina pectoris /ænˌdʒaɪnə ˈpektərɪs/: lần đau thắt ngựcAnthrax /ˈænθræks/: căn bệnh thanAphtha /ˈafθə/: Lở miệng/đẹn vào miệngAppendicitis /əˌpendəˈsaɪtɪs/: Viêm ruột thừaArterial embolism và thrombosis: Thuyên tắc và huyết khối động mạchAscariasis /ˌaskəˈrʌɪəsɪs/: bệnh giun đũaAsthma /ˈæzmə/: Hen suyễnAtheroscclerosis: Xơ vữa hễ mạchAthlete’s foot /ˌæθ.liːtsˈfʊt/: dịch nấm bàn chânAtopic dermatitis /eɪˈtɑːpɪk/ /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm da dị ứngAtrial fibrillation /ˈeɪtrɪəl/ /fʌɪbrɪˈleɪʃ(ə)n/: Rung nhĩ

2. Trường đoản cú vựng tiếng Anh về bệnh dịch tật bước đầu bằng chữ b

Backache /ˈbækeɪk/: Đau lưngBacterial enteritis /bækˈtɪriəl/ /ˌentəˈraɪtəs/: vi khuẩn ruộtBacterial pneumonia /bækˈtɪriəl/ /nuːˈmoʊniə/: vi trùng phổiBilharzia /bɪlˈhɑːrtsiə/: bệnh dịch giun chỉBlack eye /blæk/ /aɪ/: thâm nám mắtBleeding /ˈbliːdɪŋ/: tung máuBlindness /ˈblaɪndnəs/: MùBlister /ˈblɪstər/: Phồng giộpBradycardia /ˌbradɪˈkɑːdɪə/: Nhịp tim chậmBreast nodule /brest/ /ˈnɑːdʒuːl/: Hạch vúBroken bone /ˈbroʊkən/ /boʊn/: Gãy xươngBronchiectasis /ˌbrɒŋkɪˈɛktəsɪs/: Giãn phế quảnBronchitis /brɑːŋˈkaɪtɪs/: Viêm phế quảnBruise /bruːz/: vết thâmBurn /bɜːrn/: Bị bỏng

*

3. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh về bệnh tật bắt đầu bằng chữ c

Cancer /ˈkænsər/: bệnh ung thưCandidiasis /ˌkandɪˈdʌɪəsɪs/: bệnh dịch nấm candidaCarcinomatosis /ˌkɑːsɪnəʊməˈtəʊsɪs/: Ung thư biểu bìCardiac arrest /ˈkɑːrdiæk/ /əˈrest/: chấm dứt timCardiac arrhythmia /ˈkɑːrdiæk/ /eɪˈrɪðmɪə/: náo loạn nhịp timCardiomyopathy /ˌkɑːdɪəʊmʌɪˈɒpəθi/: căn bệnh cơ timCataract /ˈkætərækt/: Đục thủy tinh thểCerebral infarction /səˈriːbrəl/ /ɪnˈfɑːrkʃn/: chảy máu nãoCerebral palsy / səˈriːbrəl ˈpɔːlzi /: Bệnh liệt nãoCerebro-vascular accident (cva): Tai trở nên mạch ngày tiết nãoCervical polyp /ˈsɜːrvɪkl/ /ˈpɑːlɪp/: Polyp cổ tử cungCervicitis: Viêm cổ tử cungChest pain /tʃest/ /peɪn/: Đau ngựcChicken pox /ɑːks /: bệnh dịch thủy đậuChill /tʃɪl/: Cảm lạnhCholecystitis /ˌkɒlɪsɪsˈtʌɪtɪs/: Viêm túi mậtCholelithiasis /ˌkɒlɪlɪˈθʌɪəsɪs/: Sỏi mậtCholera /ˈkɑːlərə/: bệnh dịch tảChronic gingivitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/: Viêm nướu mãn tínhChronic hepatitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌhepəˈtaɪtɪs/: Viêm gan mãn tínhChronic ischaemic heart diseases: bệnh về tim do thiếu máu toàn thể mạnChronic laryngitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌlærɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm thanh quản ngại mạn tínhChronic nasopharyngitis: viêm xoang mũi họng mãn tínhChronic nephritis syndrome /ˈkrɑːnɪk/ /ne’fraitis/ /ˈsɪndroʊm/: Hội triệu chứng viêm ước thận mạnChronic pancreatitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌpaŋkrɪəˈtʌɪtɪs/: Viêm tụy mãn tínhChronic pharyngitis /ˈkrɑːnɪk/: viêm họng hạt mãn tínhChronic renal failure /ˈkrɑːnɪk/ /ˈriːnl/ /ˈfeɪljər/: Suy thận mãn tínhChronic rheumatic heart diseases: bệnh tim mãn tínhChronic rhinitis /ˈkrɑːnɪk/ /raɪˈnaɪtɪs/: Viên mũi mãn tínhChronic sinusitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌsaɪnəˈsaɪtɪs/: viêm mũi mãn tínhCirrhosis /səˈroʊsɪs/: Xơ ganCold /koʊld/: Cảm lạnhColic /ˈkɑːlɪk/: Đau bụng gió (thường gặp gỡ ở con trẻ em)Color vision deficiencies /ˈkʌlər/ /ˈvɪʒn/ /dɪˈfɪʃnsi/: Mù màuConjunctivitis /kənˌdʒʌŋktɪˈvaɪtɪs/: Viêm kết mạcConstipation /ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn/: hãng apple bónContact dermatitis /ˈkɑːntækt/ /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm da tiếp xúcCorneal abrasion /ˈkɔːrniəl/ /əˈbreɪʒn/: Mài mòn giác mạcCough /kɔːf/: HoCramps /kræmp/: loài chuột rútCystitis /sɪˈstaɪtɪs/: Viêm bàng quang

4. Trường đoản cú vựng tiếng Anh về dịch tật bắt đầu bằng chữ d

Deaf /def/: ĐiếcDengue fever /ˈdeŋɡi/ /ˈfiːvər/: nóng xuất huyếtDental caries /ˈdentl/ /ˈkeriːz/: Sâu răngDepression /dɪˈpreʃn/: Trầm cảmDermatitis /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm daDermatomycosis: căn bệnh nấm daDiabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz/: dịch tiểu đườngDiaphragmatic hernia: thoát vị cơ hoànhDiarrhoea /ˌdaɪəˈriːə/: dịch tiêu chảyDiphtheria /dɪfˈθɪriə/: bệnh bạch hầuDiseases of tongue /dɪˈziːz/ /əv/ /tʌŋ/: các bệnh của lưỡiDizziness /ˈdɪzinəs/: giường mặtDumb /dʌm/: CâmDuodenal ulcer /ˌduːəˈdiːnl/ /ˈʌlsər/: Loét tá tràngDuodenitis /ˌdjuːədiːˈnʌɪtɪs/: Viêm tá tràngDysentery /ˈdɪsənteri/: căn bệnh kiết lịDyspepsia /dɪsˈpepʃə/: rối loạn tiêu hoá

*

5. Từ vựng tiếng Anh về bệnh tật bước đầu bằng chữ e

Earache /ˈɪreɪk/: Đau taiEndometriosis: bệnh lạc nội mạc tử cungEpididymitis: Viêm mào tinh hoànErythema /,eri’θi:mə/: Ban đỏEye dryness /aɪ/ /ˈdraɪnəs/: đôi mắt bị khôEye itching /aɪ/ /ɪtʃiŋ/: ngứa ngáy mắt

6.

Xem thêm: Người Bệnh Phình Tuyến Giáp Nên Ăn Gì Trong Quá Trình Điều Trị

Tự vựng giờ đồng hồ Anh về căn bệnh tật bước đầu bằng chữ f

Female infertility /ˈfiːmeɪl/ /ˌɪnfɜːrˈtɪləti/: Vô sinh nữFever /ˈfiːvər/: SốtFood allergy /fuːd/ /ˈælərdʒi/: không phù hợp thực phẩmFood poisoning /fuːd/ /ˈpɔɪzənɪŋ/: Ngộ độc thực phẩmFracture /ˈfræktʃər/: Gãy xươngFungus /ˈfʌŋɡəs/: Nấm

7. Tự vựng giờ đồng hồ Anh về bệnh tật bắt đầu bằng chữ g

Ganglion cyst /ˈɡæŋɡliən/ /sɪst/: U hạchGastric ulcer /ˈɡæstrɪk/ /ˈʌlsər/: Loét dạ dàyGastroenteritis /ˌɡæstroʊˌentəˈraɪtɪs/: Viêm dạ dàyGastrointestinal hemorrhage /ˌɡæstroʊɪnˈtestɪnl/ /ˈhemərɪdʒ/: Xuất tiết dạ dàyGingivitis /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/: Viêm nướuGlaucoma /ɡlaʊˈkoʊmə/: căn bệnh tăng nhãn ápGlycosuria / ˈɡluːkoʊsɪriə /: bệnh dịch tiểu đườngGonorrhea /ˌɡɑːnəˈriːə/: bệnh dịch lậuGout /ɡaʊt/: căn bệnh gút

8. Trường đoản cú vựng tiếng Anh về bệnh tật bắt đầu bằng chữ h

Headache /ˈhedeɪk/: Nhức đầuHearing loss /ˈhɪrɪŋ/ /lɑːs/: Nghe kémHeart attack /hɑːrt/ /əˈtæk/: Đau timHeart disease /hɑːrt/ /dɪˈziːz/: căn bệnh timHeart failure /hɑːrt/ /ˈfeɪljər/: Suy timHemorrhoids /ˈhemərɔɪdz/: bệnh trĩHepatic failure /hɪˈpætɪk/ /ˈfeɪljər/: Suy ganHepatitis /ˌhepəˈtaɪtɪs/: Viêm ganHepatitis a: Viêm gan aHepatitis b: Viêm gan bHepatitis c: Viêm gan cHigh blood pressure: Cao ngày tiết ápHiv disease Hiv /dɪˈziːz/: dịch HIVHypertensive diseases: bệnh cao tiết ápHypotension: áp suất máu thấpHypothyroidism /ˌhaɪpoʊˈθaɪrɔɪdɪzəm/: Suy giápHysteropathy: bệnh tử cung

*

9. Từ bỏ vựng tiếng Anh về dịch tật bước đầu bằng chữ i

Impetigo /ˌɪmpɪˈtaɪɡoʊ/: dịch lở daInfection /ɪnˈfekʃn/: lây truyền trùngInflammation /ˌɪnfləˈmeɪʃn/: ViêmInfluenza /ˌɪnfluˈenzə/: CúmInjury lớn nerve và spinal cord: tổn thương thần kinh với cột sốngInsomnia /ɪnˈsɑːmniə/: Mất ngủIntertrigo: Chốc mépIntestinal malabsorption /ˌɪnteˈstaɪnl/ /ˌmaləbˈzɔːpʃən/: Ruột hèn hấp thuIntracerebral haemorrhage: Xuất tiết trong nãoIritis /aiə’raitis/: Viêm mống mắtIrregular menstruation /ɪˈreɡjələr/ /ˌmenstruˈeɪʃn/: kinh nguyệt không đềuIschaemic heart diseases: bệnh tim mạch do thiếu thốn máu viên bộ

10. Trường đoản cú vựng giờ Anh về căn bệnh tật bước đầu bằng chữ j

Jaundice /ˈdʒɔːndɪs/: dịch vàng daJoint pain /dʒɔɪnt/ /peɪn/: Đau khớp

11. Trường đoản cú vựng tiếng Anh về bệnh dịch tật bắt đầu bằng chữ k

Keratitis /ˌkɛrəˈtʌɪtɪs/: Viêm giác mạcKwashiorkor /ˌkwɑːʃiˈɔːrkər/: Suy dinh dưỡng thể phù

12. Tự vựng giờ Anh về bệnh dịch tật bắt đầu bằng chữ l

Laryngopathy: dịch thanh quảnLeukoplakia: Bạch sảnLipoma: U mỡLiver cirrhosis: Gan xơ ganLues /’lu:i:z/: bệnh dịch giang maiLump /lʌmp/: BướuLung cancer /lʌŋ/ /ˈkænsər/: Ung thư phổi

13. Từ bỏ vựng tiếng Anh về dịch tật ban đầu bằng chữ m

Malaria /məˈleriə/: bệnh sốt rétMale infertility /meɪl/ /ˌɪnfɜːrˈtɪləti/: Vô sinh namMalnutrition /ˌmælnuːˈtrɪʃn/: Suy dinh dưỡngMastitis /mæˈstaɪtɪs/: Viêm vúMeasles /ˈmiːzlz/: bệnh dịch sởiMeningitis /ˌmenɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm màng nãoMenopause symptoms /ˈmenəpɔːz/ /ˈsɪmptəm/: các triệu bệnh mãn kinhMiscarriage /ˈmɪskærɪdʒ/: Sẩy thai

Chuyên mục: Y tế sức khỏe